Česká strana sociálně demokratická

OVV Praha 5

Prohlášení zastupitelského klubu ČSSD Praha 5

Zastupitelstvo, které se konalo dne 30.3. 2017 je dle našeho názoru neplatné. Důvodem je jeho zrušení dne 29.3.2017 starostou MČ Praha 5 Radkem Klímou.

 

Nic na tom nemění fakt, že Radek Klíma dne 30.3. 2017 rezignoval na svůj post.

Program ke stažení

Ne každý chce být jedničkou. My máme program i pro 5kaře!

„Sociální smír = bezpečná a stabilní společnost“

1. Zastavíme prodej prázdných bytů vhodných pro sociální bydlení, aktivně budeme, ve spolupráci s developery, magistrátem a církví, vytvářet nové byty. Vytvoříme jasnou a stručnou koncepci sociálního bydlení a změníme zásady pro přidělování sociálních bytů tak, aby na tyto byty dosáhlo širší spektrum občanů v sociální tísni, a to i občané splácející své dluhy.

2. Budeme předcházet vzniku sociálních ghett tím, že budeme usilovat o přirozené rozmístění sociálních bytů do lokalit po celé Praze 5.

3. Podpoříme spolupráci se všemi neziskovými a příspěvkovými organizacemi, které se angažují v sociálních službách.

4. Plán rozvoje sociálních služeb upravíme tak, aby odpovídal slovu komunitní, tedy potřebám většiny občanů Prahy 5; do tvorby tohoto komunitního plánu zapojíme celou občanskou společnost.

5. Znovu zavedeme specializované právně-poradenské středisko, které bude pomáhat řešit občanům Prahy 5 jejich problémy, jako jsou:

 pomoc matkám, které nedostávají řádné výživné od otce dětí
 pomoc nájemníkům v bytech při soudních sporech
 pomoc znevýhodněným spoluobčanům – poradenství pro bezdomovce, občany ohrožené bezdomovectvím včetně občanů v exekucích a dluhových pastech
 informovanost občanů o dostupnosti sociálních služeb, dávek a příspěvků

6. Prostřednictvím veřejně prospěšných prací vytvoříme pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané, trestané a lidi bez přístřeší v oblasti málo kvalifikovaných činností se systémem denních výplat. Zaměstnáme je v systému veřejných prací při úklidu ulic Prahy 5 a údržby zeleně. Prosadíme programy určené k prevenci bezdomovectví.
7. Zpracujeme a budeme realizovat koncepci sociální výpomoci matkám samoživitelkám.

8. Rozšíříme terénní práci našich sociálních pracovníků o moderní služby. Navýšíme jejich počet a zmapujeme stav sociálně slabých skupin obyvatel na našem území.

9. Ve spolupráci s organizací Palata dokončíme dům pro seniory s Alzheimerovou chorobou, včetně denního stacionáře.

10. Zřídíme jídelny se sníženými cenami obědů pro důchodce a invalidy, kde bude možné se levně najíst, bez přirážky za dovoz. Současně tyto jídelny využijeme jako klubovny pro naše starší spoluobčany.

11. Znovu zavedeme pro oblast Smíchova fungování lékařské služby první pomoci.

„Aby bydlení bylo i domovem“

1. Bydlení považujeme za základní potřebu, ne privilegium pro nejbohatší. Česko a především Praha se dostávají do stádia, kdy se tento základní atribut moderního života stává nedostupný i pro střední třídu, což je alarmující. ČSSD si je toho dobře vědoma.

2. Zajistíme, že v nově budovaných office-centrech na Praze 5 bude definováno významné procento bytů městských a sociálních. Chceme, aby lidé měli možnost dostupně bydlet, čímž zabráníme vysídlení těchto oblastí. STOP jen kancelářím!

3. Masivně podpoříme lety prověřený model družstevního bydlení. Poskytneme družstvům pozemky z vlastnictví města zdarma.

4. Po vzoru Vídně či Mnichova začneme budovat městské nájemní byty pro mladé a seniory. Inspirujme se fungujícími příklady ze zahraničí.

Územní rozvoj
„Chceme město, ne obchodní zónu“

1. Budeme prosazovat koncepci územního rozvoje Prahy 5 založenou na:

 ochraně nezastavitelnosti a rozvoji rekreační a kulturní hodnoty stávajícího systému parků a volné krajiny na území Prahy 5 (Prokopské a Dalejské údolí, Dívčí hrady, Malvazinky, Santoška, Skalka, Vidoule, Kinského zahrada, Kavalírka a Klamovka, Motolské údolí, nábřeží Vltavy a Císařská louka)
 rozvoji podmínek pro rozvoj místních center občanského vybavení a společenského života tam, kde chybí (zejména na Kavalírce a Klamovce, Starém i Novém Barrandově, Hlubočepech a Radlicích) a tak pokračovat v rozvoji Prahy 5 jako města krátkých vzdáleností
 na respektu ke stávajícím hodnotám a zachování pestrosti Prahy 5 i pro další generace
 na snižování vlivů tranzitní dopravy na pohodu života v Praze 5

2. Budeme bránit nekoncepčním změnám a úpravám stávajícího územního plánu. Případné dílčí změny územního plánu však musí respektovat podmínky ve svém okolí, a proto:

 budeme požadovat, aby se při pořizování změn vždy řešilo i okolí změny
 budeme pokračovat v tvorbě podrobných urbanistických studií pro klíčová území Prahy 5 za účasti veřejnosti
 všechny žádosti o změny územního plánu budeme transparentně projednávat na veřejných setkáních

3. Zabráníme experimentování s budoucností Prahy 5 při tvorbě nového Metropolitního plánu.

4. Budeme chránit architektonické a urbanistické hodnoty tzv. stabilizovaných území Prahy 5 před necitlivými stavebními zásahy, které zvyšují koncentraci a mění charakter těchto lokalit.

5. Budeme rozvíjet opomíjené lokality Prahy 5 (park Portheimka, náměstí 14. října, vltavské náplavky).

6. Stanovíme přísná regulační pravidla pro výšku, hustotu a architektonické řešení nové zástavby.

7. Zasadíme se o zvýšení transparentnosti schvalovacích procesů územního rozvoje. Zejména o důležitých, resp. kontroverzních stavebních záměrech budeme v předstihu informovat na internetu a v informačním periodiku městské části.

8. Použijeme všechny dostupné prostředky k tomu, abychom zabránili rozsáhlým necitlivým stavebním projektům, které významně zasahují do práv místních obyvatel.

9. V souladu se zájmy občanů a v duchu komunitního plánování zrealizujeme skutečně smysluplné aktivity v oblasti smíchovských náplavek. Takové, které nebudou občany Prahy 5 obtěžovat hlukem a nepořádkem a které budou jim ku prospěchu, nikoliv komerčním firmám a skupinám, nemajících nic společného s naší městskou částí a tedy na ni neberoucích žádné ohledy.

„Vrátíme stromy a umění do veřejného prostoru“

1. Přivedeme zeleň do ulic. V ulicích zasadíme stromy.

2. Při výstavbě nových projektů budeme prosazovat, aby se jejich developeři podíleli na zajištění dostatku zeleně (včetně zelených střech či fasád) a umění ve veřejném prostoru.

3. Budeme usilovat o rozšíření rekreačních a klidových zón. Nedopustíme výstavbu na zahradách škol a školek a na veřejných zahradách, které slouží k rekreaci obyvatel přilehlých domů.

4. Prosadíme, aby se zeleni ve veřejném prostoru dostalo odpovídající ochrany. Vytvoříme pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané, trestané, lidi bez přístřeší – v oblasti málo kvalifikovaných činností - jejich zapojením do systému veřejných prací při údržbě zeleně. Tím dále ušetříme náklady vynakládané zbytečně na nadbytečné zahradnické zásahy několika spřízněných podnikatelů.

5. Zvýšíme počet kontejnerů na tříděný odpad a také na třídění biologického a kovového odpadu a rozšíříme počet sběrných míst. Biologický odpad tvoří skoro polovinu veškerého komunálního odpadu. Městská část však dostatečně neumožňuje tento biologický odpad třídit.

6. Zvýšíme počet košů na psí exkrementy v lokalitách kde obyvatelé P5 venčí psy a rozšíříme počet oblastí, kde probíhá úklid pomocí pojízdných vysavačů. Zároveň budeme iniciovat zvýšenou kontrolu a postihy nedisciplinovaných „pejskařů“ Městskou policií.

7. Podpoříme stávající zařízení pro opuštěná zvířata nebo záchranné stanice pro nemocná a hendikepovaná zvířata. Podpoříme finančně projekty, které se zaměří na řešení problému toulavých nebo zraněných zvířat.

8. Podpoříme vznik komunitních zahrad v zanedbaných vnitro-blocích domů.

Doprava

„Skutečně modré zóny lidem z pětky“

1. Budeme se zasazovat o zlepšování komfortu veřejných prostranství Prahy 5 pro pohyb chodců, rodičů s kočárky, a hůře pohyblivých osob.

2. Rozšíříme aplikaci moderních návodných systémů pro zrakově znevýhodněné.

3. Odstraníme nebezpečná místa na přechodech pro chodce. Zajistíme umístění ochranných prvků pro chodce (např. u přístupu na most u Hořejšího nábřeží).
4. Zavedeme výstavbu nových stezek a cyklostezek, které by umožnily lidem více chodit pěšky a jezdit na kole (stezky po svahu Motolského údolí, stezky spojující Jinonice, Vidouli a Motol, stezka podél Vltavy).

5. Nedovolíme další omezování spojů autobusů a tramvají; zasadíme se o zlepšení využití vlaku pro městskou dopravu (např: vrátíme linku č. 123 na Anděl, zasadíme se o doplnění stanic vlaku na Žvahově, v Radlicích a Vidouli).

6. Prosadíme, aby všechny rezidenční projekty na Praze 5 měly vyřešené parkování rezidentů na vlastních pozemcích.

7. Zajistíme, aby občané mohli parkovat v místě svého bydliště. Pokud si občané platí za modré zóny, musí být tyto skutečně modré a skutečně pro ně a ne pro občany jiných částí Prahy či dokonce jiných krajů.

8. Budeme prosazovat celoměstskou politiku na snížení počtu průjezdů aut přes území Prahy 5 (MHD zdarma, výstavba parkovišť P+R na okrajích města).

Školství a sport

„Za svobodnou volbu základní školy“

1. Budeme prosazovat zachování a rozvoj sítě mateřských a základních škol Prahy 5.

2. Zajistíme pro školství dostatek finančních prostředků, abychom udrželi a rozvíjeli kvalitní materiální podmínky pro práci našich pedagogů. Nechceme, aby se školství stalo obětí snižování rozpočtů. Poskytneme školám pomoc při čerpání financí z prostředků EU.

3. Zajistíme dostupnost kvalitních forem péče o děti (jesle, mateřské školy, dětská centra, školní družiny atp.) pro děti všech rodičů. Připravíme koncepci příspěvků, které budou podporovat rodiči financované školní aktivity a potřeby.

4. Rozšíříme přípravné třídy (nultých ročníků základních škol) pro děti s odloženým nástupem do základních škol tak, abychom v co největší míře vyhověli poptávce občanů naší městské části. Změníme pravidla pro umisťování dětí do školek. Nárok bude mít širší okruh rodin a přijímací řízení bude přehlednější a koordinovanější.

5. Prosadíme kvalitnější a zdravější stravování ve školských zařízeních.

6. Budeme podporovat využití školních areálů i pro mimoškolní vzdělávací a volno-časové aktivity v odpoledních a večerních hodinách s cílem otevřít školy všem generacím a realizovat tak jejich komunitní potenciál.

7. K případným pronájmům či prodejům školních prostor budeme přistupovat velmi obezřetně. Nájemní smlouvy nesmí být uzavírány na dlouhou dobu, aby neohrozily schopnost škol a školek reagovat na měnící se poptávku.

8. Podpoříme aktivity a projekty škol, které vycházejí z cílů etické výchovy a vedou děti ke společensky odpovědným postojům.

9. Budeme pečlivě zvažovat a diskutovat s našimi občany pořádání veškerých aktivit, které zásadním způsobem zasahují do práv občanů Prahy 5, omezují je a obtěžují – například konání nekonečné řady maratónů. Namísto toho podpoříme skutečně potřebné sportovní aktivity pro naši mládež a seniory dalším rozvojem veřejných sportovišť. Sportovní areál na Hořejším nábřeží jsme již jednou, prostřednictvím petice, ubránili proti výstavbě obřího kolotoče pro turisty.

Otevřená radnice

„Pustíme vás na radnici“

1. Otevřeme radnici občanům. Občan se nesmí cítit na chodbách radnice ztracen mezi uzavřenými kancelářemi a nevítán. Občan se nesmí obávat do budov městské části vstoupit! Občan si radnici platí a její úředníci jsou jeho zaměstnanci.

2. Prosadíme větší transparentnost radnice zveřejňováním video-přenosů zastupitelstva stejně, jako jsme prosadili zveřejňování doslovných přepisů a všech hlasování z jeho jednání.

3. Veřejné zakázky včetně zakázek malého rozsahu zveřejníme na internetových stránkách MČ Praha 5, abychom docílili průhledného způsobu zadávání zakázek a vydání finančních prostředků.

4. Zavedeme elektronické aukce, které pomohou zvýšit ekonomickou efektivitu nákupu spotřebního materiálu nebo koncových zařízení.

5. Zavedeme veřejně přístupný registr stížností a žádostí občanů na činnost úřadu, budeme se jimi zabývat a důsledně dbát na jejich projednání v zákonné lhůtě.

6. Radniční periodika otevřeme opozici i občanům Prahy 5, nebudou tak sloužit pouze jednostranné propagaci rady MČ Praha 5.

7. Budeme pečlivě zvažovat a diskutovat s občany Prahy 5 pořádání veškerých aktivit, které zásadním způsobem zasahují do jejich práv (např. různá omezení při maratonech a podobných akcích) a nepřivádějí finanční prostředky obci a jejím občanům.

8. Budeme pokračovat v opravě vily Portheimka s cílem vytvořit v jejích prostorách nové a skutečné kulturní centrum Prahy 5, jehož náplň budou určovat občané, nikoliv lobbistické a komerční zájmy. Navrátíme Portheimku skutečně hodnotným výstavním záměrům MČ Praha 5, které si přejí občané. Zrušíme Museum skla!

Majetek a investice

„Majetek obce je majetkem nás všech“

1. Zavedeme skutečnou koncepci nakládání s majetkem, která bude vycházet z ekonomické výhodnosti připravovaných opatření, a budeme ji realizovat.

2. Vytvoříme mapu místně obvyklého nájemného a prověříme ekonomickou výhodnost vybíraného nájemného v bytech vlastněných městskou častí (s výjimkou sociálních bytů).

3. Zastavíme divoký výprodej nemovitého majetku MČ Praha 5.

4. Vytvoříme pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané v oblasti málo kvalifikovaných činností se systémem denních výplat - jejich zapojením do systému veřejných prací při úklidu ulic Prahy 5 a údržby zeleně. Tím dále ušetříme náklady vynakládané zbytečně na nadbytečné zahradnické zásahy několika spřízněných podnikatelů.

Oblast financí a rozpočtu

„Neexperimentujeme! Řešíme!“

1. Vytvoříme vyrovnaný rozpočet a připravíme dlouhodobé strategie financování městské části Praha 5, aniž bychom byli nuceni privatizovat nemovitý fond.

2. Získáme prostředky na investice z fondů EU.

3. Na základě ročních plánů kontrol budeme vykonávat kontroly hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 5 a dále finanční kontroly u příjemců veřejných finančních podpor. Tedy peněz nás všech!

4. Přistoupíme ke kontrole dodržování uzavřených smluv. Případné dlužníky budeme neprodleně sankcionovat a vymáhat dlužné plnění.

5. Budeme efektivněji využívat městského majetku jako zdroje příjmů. Jako nástroj nám poslouží zejména detailní přehled o spravovaném majetku a jeho následné hospodárné využívání.

6. Vyčleníme finanční prostředky na podporu start-upů. Podpořme podnikatelský inkubátor!
Bezpečnost a prevence kriminality

„Bezpečný a čistý domov“

1. Budeme podporovat a připomínkovat činnost městské i státní policie. Podpoříme nábor strážníků městské policie.

2. Vrátíme služebnu Policie ČR zpět do Košíř.

3. Vyvedeme městské policisty z kanceláří do ulic k podpoře prevence drobné kriminalisty a obtěžujícího chování (krádeže, sprejerství, drogově závislí, alkoholismus).

4. Při boji s vandalismem (sprejerství, ničení městského vybavení, zneužívání kontejnerů na tříděný odpad) využijeme v maximální míře kamerového systému ve veřejném prostoru.

5. Prosadíme nulovou toleranci vůči hazardu.

6. Omezíme venkovní reklamu.

7. Zaměříme se na posílení bezpečnosti seniorů např. kurzy první pomoci, ochranou proti podomním prodejcům atp.

8. Zrealizujeme preventivní projekty a workshopy, jejichž cílem bude poskytnout informace a znalosti občanům v oblastech nových trendů páchání trestné činnosti.

9. Zpracujeme jednoduchý manuál pro občany a návštěvníky městské části Prahy 5, jehož předmětem bude chování a postup při krizových a mimořádných událostech jako jsou povodně, rozsáhlé požáry či dlouhodobý výpadek elektrické energie.

Ne každý touží být jedničkou a ne každý v životě uspěje. Sociální demokracie na Praze 5 je zde pro všechny občany!

Kandidát do Poslanecké sněmovny

Přijďte podpořit ve volbách do Poslanecké sněmovny svého politika. Přijďte podpořit Karla Klímu.

Seznam MO

Kořínek Jan MO 01 Radotín

Kožíšek Josef MO 02 Zbraslav

Havlová Mirka MO 03 Košíře

Hrabánek Jan MO 05 Smíchov

Petr Jiří MO 06 Velká Chuchle

Kalábková Gabriela MO 07 Motol

Novotný Vojtěch MO 08 Smíchov Radlice

Richter Jaroslav MO 10 Košíře II

Malínský Jiří MO 11 Hlubočepy

Tesárek Zdeněk MO 15 Smíchov II

Bogdanov Richard MO 16 Jinonice

Smetanová Daniela MO 17 Kavalírka

Kolář Michal MO 18 Lipence

Chramostová Ladislava MO 19 Malvazinky

Doležal Miroslav MO 20 Újezd

Steiner Milan MO 21 Barrandov Klukovice

Jaskmanický Jiří MO 22 Anděl

Kenický Milan MO 23 Santoška

 

Informace z Prahy 5

facebook logo

Kalendář termínů

December 2019
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Login K2